chính trị

Công viên quốc gia tuyệt vời của chúng tôi được thuật lại bởi Tổng thống Barack Obama ngày phát hành, đoạn giới thiệu, v.v.

Tháng tới, Netflix sẽ phát hành Our Great National Parks, loạt phim tài liệu gồm 5 phần do Tổng thống Barack Obama sản xuất và thuyết minh.